قابل توجه دبیران ارجمند زبان و ادبیات فارسی

         کتاب راهنمای معلم فارسی جدید پایه ی اول متوسطه را که گاهی با نام پایه ی هفتم از آن نام برده می شود می توانید از طریق زیر دانلود نمایید. 


پیش نویس اولیه ی کتاب ادبیات فارسی اول متوسطه ی جدید نیز در چهار بخش زیر قابل دریافت است.