برای جلوگیری از “پس رفت” ،

 “پس باید رفت”

هر “چاله ای” 

“چاره ای” به من آموخت!