زیاد که خودت دست پایین بگیری

می افتی زیر پای کسی که 

یک روز او را به اوج رساندی!