هیچ کدام از ما 

با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم


دانستن جرم کمی نیست

وقتی که

بدانی و عمل نکنی…

بدانی و بگذری…

بدانی و نادیده بگیری…

بدانی و بشکنی…شــــیــــر برایِ اثــــباتِ قــــــــدرتش

نیازی به جنگیدن 

با هر شــــغال و کــــفتاری ندارد.