وقتی حرف راست می زنید

فقط انسان هایی

از دستتان عصبانی می شوند

که تمام زندگیشان 

بر دروغ استوار است.